Gå till innehåll

Ni som undrar vart avierna för inbetalning av årsavgiften för 2020 har tagit vägen så kan vi meddela att de kommer att skickas hem till alla under augusti.

Nästa städdag i området blir söndagen den 13 september klockan 11:00. Vi hjälps åt att fixa vägarna inför hösten, fixar vid badet, tar ner studsmattan mm.

Nu kan ni även hitta svarta soppåsar i vårt förråd för soppåsar, dessa används för allt som de andra färgerna inte täcker in. Så nu är det slut med att använda egna påsar som man tex fått när man handlat på olika affärer för det brännbara avfallet. Är ni osäkra på vad som ska sorteras i vilken påse så finns det en guide på EEMs hemsida: https://www.eem.se/privat/atervinning/sorteringsguiden/

På vissa platser har sopbilen och andra stora bilar trångt att ta sig fram, vi ber alla att ta in sina häckar så att framkomligheten ökar.

Enligt EEM kommer VA entreprenadupphandlingen troligen att pågå hela hösten. Entreprenörerna påbörjar nog arbetet våren 2021.

"EEM VA projektet" kommer under hösten att ta bort träd i området som bedöms vara  i vägen för installationen. De forslar bort veden om inget annat sägs från vår sida. 

Har boende i NVS frågor/funderingar skickar de dem till EEM kundservice@eem.se och anger Hyndevad VA installation som område. Sen beskriver man sitt ärende. Tex önskemål om flytt av anslutningspunkt.

På grund av störande ungdomar som besöker vårt område och bad under kvällstid kommer vi temporärt hålla grindarna låsta under kvällstid en tid framöver. Om du inte kan koden så kontakta någon i styrelsen.

Uppdatering 2020-07-03: Vi har återigen grinden öppen så att tidningsbuden kommer in i området. Det är nu lugnare under kvällstid, men om problemen återkommer kan vi behöva stänga grinden igen.

Vi i NVS styrelse vill uppdatera och förnya dagens regler för Kaj, kajplanen och andra bryggor och båtplatser. Vi kommer att starta en utredning med delar av styrelsen, kajkommittén och några andra medlemmar för att förnya de reglerna som finns. Meddela JohnBertling@hotmail.com om ni vill deltaga i utredningsgruppen. Därför ber vi er medlemmar också att skicka era synpunkter och önskemål , om ovan nämnda ytors användning i framtiden, till Johns mail.

Vi måste förhålla oss till Miljöbalken inkl strandskyddslagen ,  allemansrätten samt alla andra utredningar kommunen har levererat, inte minst de om den närliggande ytvattentäkten.

Styrelsen genom John

På grund av rådande Coronasituation och folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjuder styrelsen i år flera olika sätt att delta i samfällighetsförenings årsmöte söndagen den 21 juni kl 11:00.

  1. Delta på mötet vid paviljongen som vanligt, obs max 1 person per tomt bör delta för att hålla nere antalet deltagare. Vi kommer att ha större avstånd mellan stolarna än vanligt.
  2. Delta genom ombud, blankett på sid 3, som ska tas med av ombudet, kommer bifogas till årsmöteshandlingarna. Ombudet kan vara en närstående eller tex en granne som då får rösta åt dig om någon omröstning genomförs.
  3. Delta genom poströstning; med detta alternativ så fyller du i dina åsikter i olika omröstningsfrågor på årsmöteshandlingarna, sid 5-8, och lämnar in dem senast dagen före årsmötet, lördagen den 20 juni. Du lägger dina svar i ett förslutet kuvert i brevlådan på paviljongen eller lämnar dem till någon i styrelsen.

Årsmöteshandlingarna kommer finnas att hämta i brevlådan på paviljongen 1 vecka före årsmötet, från söndagen den 14 juni, om man inte har möjlighet att hämta dem så kan man kontakta sekreterare Christine Hägglund och få dem skickade per mail istället (Christine.Hagglund@gmail.com).

Alla som deltar på mötet (alla tre alternativ ovan inräknade) deltar i närvarolotteriet.

Fika kommer inte att serveras på mötet detta år.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Dagordning för årsstämma 20200621, 11.00

Närsjö Villatomters Samfällighetsförening

§1                Stämmans öppnande

§2                Upprättande av röstlängd

§3                Stämman stadgeenligt utlyst

§4                Val av ordförande för stämman

§5                Val av sekreterare för stämman

§6                Val av justerare för stämman

§7                Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse

§8                Revisorernas berättelse

§9                Ansvarsfrihet för styrelsen

§10              Propositionen

§11              Styrelsens förslag till budget

§12              Projekt- och underhållsplan

§13              Val av styrelsemedlemmar.

§14              Firmatecknare

§15              Val av 2 revisorer och 1 suppleant (1 år)

§16              Val av vattenkommitté (1 år)

§17              Val av kajkommitté (1 år)

§18              Val av valberedning (1 år)

§19              Festkommittén för 2021

§20              Övriga och på mötet väckta frågor:

§21              Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

§22              Närvarolotteri

§23              Avslutning

I år blir vårt midsommarfirande lite annorlunda men vi klär midsommarstången som vanligt klockan 10:00!

På eftermiddagen blir det en tipspromenad med två stationer; chokladhjul och bollkastning. Fina priser till vinnande lag utlovas!

Vi  går en familj i taget på tipspromenaden och det får endast vara en familj vid varje station. Det kommer finnas både barn och vuxenfrågor. Kostnaden är 50 kr per familj som betalas med swish och då ingår två omgångar vid stationerna samt glass när man gått i mål. Vi har olika starttider för våra områden för att minska på antalet personer.

10:00  Vi klär midsommarstången

  Ta gärna med blommor!

14:30 – 16:00 Tipspromenad

  Starttider

   14:30-14:50 Grönt område

   14:50-15:10 Orange område

   15:10-15:30 Blått område

   15:30-15:50 Rött område