Gå till innehåll

Vatten & avlopp

Angående eventuell utbyggnad av vatten & avlopp

20190826

Vår VA representant, John, har varit kontakt med EEM projektledare, Daniel Johansson, som informerar om att ”EEM” är inne i slutgranskning av materialet inför upphandling av VA byggnationen. Upphandlingen kommer att ske under hösten. Daniel menar att tidplanen inte är försenad. Den och annan info finns på EEMs hemsida, länk nedan.

 Läs mer på Eskilstuna Energi & Miljös hemsida för aktuell information och tidplan: https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/utbyggnad-av-va/hyndevad/

Vänligen John

 

Äldre information:

Uppdaterad information:
Under vecka 50 2018 träffade några ledamöter ifrån Närjös styrelse Eskilstuna Energi & Miljös projektledare Daniel Johanson angående kommande VA installationer 2021. Daniel redovisade tänkta ledningsdragningar och tillkommande "byggnader", ett pumphus (längst bort bakom berget vid Närsjö hästhagen) och en elstation (i hörnet vid Martis odlingar).

I princip så kommer alla befintliga vägar och stigar användas för nya ledningsdragningar. Det åtgår normalt 8 meter på bredden för avlopp, vatten och fiber som skall förläggas. Avlopp läggs på ca 2 meters djup och 6 meters bredd åtgår till schaktet. Till det andra åtgår 2 meters bredd, men med betydligt grundare schakt. EEM återställer allt de gör åverkan på och bygger nya  vägar enligt gängse praxis.
Då våra vägar i Närsjö inte är 8 meter breda så krypmper måtten som angetts ovan. Det är inte aktuellt att gå utanför NVS fastighet 1:80 som vi representerar förutom i de fall EEM har avtalat det med angränsade fastighetsägare. Vi har i nuläget inte tillgång till avtal med anliggande fastigetsägare. 
Tyvärr kan därför några av våra vackra stigar estetiskt förändras om de ingår i ledningssträckningen, vilket flera av dem gör.
 
Det förslag som visades för oss är inte beslutat om, och kommer inte att spridas av NVS styrelse. Daniel vill att EEM själva har dialogen med er blivande kunder på en gemensam informationsträff i början av 2019 och genom enskilda kontakter eller andra kundträffar.
 
På Eskilstuna Energi & Miljös (EEMs) hemsida:
"bostadsområdena kring Hyndevad är prioriterade områden i VA-planen för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Eskilstuna. I samband med anläggning av VA-ledningar kommer även en förnyelse av elnätet ske. Detta innebär också att området kommer att erbjudas stadsnät".

EEM skriver också att det befintliga elnätet kommer att vara i drift under hela utbyggnadsprojektet.

Under utbyggnadsprojektet kommer endast rören som fibern ska dras i att anläggas. Därefter dras fibernätet fram till de fastigheter som beställer stadsnät.

EEM arbetar nu, enligt deras hemsida, parallellt med många förberedande moment för byggnationen. En stor del är olika tillståndsprocesser. När alla tillstånd är klara kan detaljprojekteringen slutföras. Inmätningsarbeten pågår nu i samtliga områden. Geotekniska undersökningar kommer också genomföras med start efter sommaren. När detaljprojekteringen är klar kommer en entreprenör att handlas upp.

Läs mer på Eskilstuna Energi & Miljös hemsida för aktuell information och tidplan: https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/utbyggnad-av-va/hyndevad/