Gå till innehåll

Närsjö samfällighetsförenings årsmöte 2020, kallelse

På grund av rådande Coronasituation och folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjuder styrelsen i år flera olika sätt att delta i samfällighetsförenings årsmöte söndagen den 21 juni kl 11:00.

  1. Delta på mötet vid paviljongen som vanligt, obs max 1 person per tomt bör delta för att hålla nere antalet deltagare. Vi kommer att ha större avstånd mellan stolarna än vanligt.
  2. Delta genom ombud, blankett på sid 3, som ska tas med av ombudet, kommer bifogas till årsmöteshandlingarna. Ombudet kan vara en närstående eller tex en granne som då får rösta åt dig om någon omröstning genomförs.
  3. Delta genom poströstning; med detta alternativ så fyller du i dina åsikter i olika omröstningsfrågor på årsmöteshandlingarna, sid 5-8, och lämnar in dem senast dagen före årsmötet, lördagen den 20 juni. Du lägger dina svar i ett förslutet kuvert i brevlådan på paviljongen eller lämnar dem till någon i styrelsen.

Årsmöteshandlingarna kommer finnas att hämta i brevlådan på paviljongen 1 vecka före årsmötet, från söndagen den 14 juni, om man inte har möjlighet att hämta dem så kan man kontakta sekreterare Christine Hägglund och få dem skickade per mail istället (Christine.Hagglund@gmail.com).

Alla som deltar på mötet (alla tre alternativ ovan inräknade) deltar i närvarolotteriet.

Fika kommer inte att serveras på mötet detta år.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Dagordning för årsstämma 20200621, 11.00

Närsjö Villatomters Samfällighetsförening

§1                Stämmans öppnande

§2                Upprättande av röstlängd

§3                Stämman stadgeenligt utlyst

§4                Val av ordförande för stämman

§5                Val av sekreterare för stämman

§6                Val av justerare för stämman

§7                Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse

§8                Revisorernas berättelse

§9                Ansvarsfrihet för styrelsen

§10              Propositionen

§11              Styrelsens förslag till budget

§12              Projekt- och underhållsplan

§13              Val av styrelsemedlemmar.

§14              Firmatecknare

§15              Val av 2 revisorer och 1 suppleant (1 år)

§16              Val av vattenkommitté (1 år)

§17              Val av kajkommitté (1 år)

§18              Val av valberedning (1 år)

§19              Festkommittén för 2021

§20              Övriga och på mötet väckta frågor:

§21              Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

§22              Närvarolotteri

§23              Avslutning