Gå till innehåll

På grund av rådande Coronasituation och folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjuder styrelsen i år flera olika sätt att delta i samfällighetsförenings årsmöte söndagen den 21 juni kl 11:00.

  1. Delta på mötet vid paviljongen som vanligt, obs max 1 person per tomt bör delta för att hålla nere antalet deltagare. Vi kommer att ha större avstånd mellan stolarna än vanligt.
  2. Delta genom ombud, blankett på sid 3, som ska tas med av ombudet, kommer bifogas till årsmöteshandlingarna. Ombudet kan vara en närstående eller tex en granne som då får rösta åt dig om någon omröstning genomförs.
  3. Delta genom poströstning; med detta alternativ så fyller du i dina åsikter i olika omröstningsfrågor på årsmöteshandlingarna, sid 5-8, och lämnar in dem senast dagen före årsmötet, lördagen den 20 juni. Du lägger dina svar i ett förslutet kuvert i brevlådan på paviljongen eller lämnar dem till någon i styrelsen.

Årsmöteshandlingarna kommer finnas att hämta i brevlådan på paviljongen 1 vecka före årsmötet, från söndagen den 14 juni, om man inte har möjlighet att hämta dem så kan man kontakta sekreterare Christine Hägglund och få dem skickade per mail istället (Christine.Hagglund@gmail.com).

Alla som deltar på mötet (alla tre alternativ ovan inräknade) deltar i närvarolotteriet.

Fika kommer inte att serveras på mötet detta år.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Dagordning för årsstämma 20200621, 11.00

Närsjö Villatomters Samfällighetsförening

§1                Stämmans öppnande

§2                Upprättande av röstlängd

§3                Stämman stadgeenligt utlyst

§4                Val av ordförande för stämman

§5                Val av sekreterare för stämman

§6                Val av justerare för stämman

§7                Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse

§8                Revisorernas berättelse

§9                Ansvarsfrihet för styrelsen

§10              Propositionen

§11              Styrelsens förslag till budget

§12              Projekt- och underhållsplan

§13              Val av styrelsemedlemmar.

§14              Firmatecknare

§15              Val av 2 revisorer och 1 suppleant (1 år)

§16              Val av vattenkommitté (1 år)

§17              Val av kajkommitté (1 år)

§18              Val av valberedning (1 år)

§19              Festkommittén för 2021

§20              Övriga och på mötet väckta frågor:

§21              Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

§22              Närvarolotteri

§23              Avslutning

I år blir vårt midsommarfirande lite annorlunda men vi klär midsommarstången som vanligt klockan 10:00!

På eftermiddagen blir det en tipspromenad med två stationer; chokladhjul och bollkastning. Fina priser till vinnande lag utlovas!

Vi  går en familj i taget på tipspromenaden och det får endast vara en familj vid varje station. Det kommer finnas både barn och vuxenfrågor. Kostnaden är 50 kr per familj som betalas med swish och då ingår två omgångar vid stationerna samt glass när man gått i mål. Vi har olika starttider för våra områden för att minska på antalet personer.

10:00  Vi klär midsommarstången

  Ta gärna med blommor!

14:30 – 16:00 Tipspromenad

  Starttider

   14:30-14:50 Grönt område

   14:50-15:10 Orange område

   15:10-15:30 Blått område

   15:30-15:50 Rött område

På grund av rådande Coronasituation och folkhälsomyndighetens rekommendationer erbjuder styrelsen i år flera olika sätt att delta i samfälldhetens årsmöte söndagen den 21 juni kl 11:00.

  1. Delta på mötet vid paviljongen som vanligt, obs endast 1 person per tomt får delta för att hålla nere antalet deltagare. Vi kommer att ha större avstånd mellan stolarna än vanligt.
  2. Delta genom ombud, blankett som ska tas med av ombudet kommer bifogas till årsmöteshandlingarna. Ombudet kan vara en närstående eller tex en granne som då får rösta åt dig om någon omröstning genomförs.
  3. Delta genom poströstning; med detta alternativ så fyller du i dina åsikter i olika omröstningsfrågor på årsmöteshandlingarna och lämnar in dem senast dagen före årsmötet, lördagen den 20 juni. Du lägger dina svar i ett förslutet kuvert i brevlådan på paviljongen eller lämnar dem till någon i styrelsen.

Årsmöteshandlingarna kommer finnas att hämta i brevlådan på paviljongen 1 vecka före årsmötet, från söndagen den 14 juni, om man inte har möjlighet att hämta dem så kan man kontakta sekreterare Christine Hägglund och få dem skickade per mail istället (Christine.Hagglund@gmail.com).

Alla som deltar på mötet (alla tre alternativ ovan inräknade) deltar i närvarolotteriet.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Under en solig lördagsförmiddag fixades vårt fina område till inför sommaren, studsmattan sattes upp, vägarna och badet fixades till mm. Tack till alla som kom och hjälpte till under dagen eller en annan dag!

Vi i styrelsen har diskuterat kommande årsmöte och midsommarfirande och dragit slutsatsen att med nuvarande Coronastatus kan vi inte genomföra dessa på samma sätt som tidigare. Midsommarfirandet kommer att ställas in om inte det kommer ny information från myndigheterna som medger att vi kan fira midsommar. Vår inriktning är att vi ska ha bestämt och meddelat här på hemsidan senast en månad innan midsommarfirande och årsmöte hur det blir.

Arbetsdagen 9:de maj genomför vi, det är frivilligt att deltaga och det är viktigt att vi följer de rekommendationer om avstånd som finns. Man kan även välja att hjälpa till en annan dag. Ett anslag om vad som behöver göras kommer att sättas upp på anslagstavlan vid paviljongen och om man gör något av det så kan man stryka över den raden.

På påskafton sätts vattnet på i år, tänk på att stänga era kranar före dess! Alla som är på plats i Närsjö vid påsättningen får gärna hjälpa till genom att titta hos era grannar som ev inte är på plats att vattnet inte står och sprutar.

Representation från styrelsen idag varit på Lantmäterisamråd som syftade till att lägga fast markområdes- och ledningsrättsavtalen för de  5 installationsområden som är aktuella för kommunalt vatten och avlopp.

Om inga besvär kommer in inom 4 veckor beslutas det om att avtal och uppritade kartor för ledningsrätter och andra anläggningar gäller och EEM får rådighet (tillgång till område och rätt att börja bygga). Efter besluten påbörjar EEM upphandling  och efter det påbörjas VA byggnationen, som beräknas till ca 2 år. 

Observera att det är andra områden i fokus förutom Närsjö och enskilda fastighetsägare kan lämna in besvär, inom 4 veckor, som fördröjer hela VA projektet.

Vi från NVS, identifierade inget att bevära om på mötet.

Lantmäteriet sänder protokoll från mötet inom en vecka. Vi kommer att förmedla det till er medlemmar via hemsidan.

2020-03-23 Protokollet finns nu under fliken dokument.

Styrelsen planerar en arbetsdag den 9 maj klockan 11:00, skriv in det i era kalendrar redan nu! Mer information om vad som ska göras kommer senare.
Under senvintern har problem med vildsvinens framfart i Närsjö eskalerat och de har förstört på flera tomter vid Karl Paus väg och runt paviljongen. Styrelsen har diskuterat åtgärder och förbereder för att sätta upp elstängsel längs östra delen av vårt område.

Uppdatering 2020-03-17

Efter diskussion med Närsjö gård samt representanter från kommunen (VA-ombyggnationen) överväger vi nu jakt som ett alternativ till stängsel.

Tills vi i samfälligheten har beslutat vad som är den bästa och mest effektiva åtgärden är det upp till var och en att skydda sin trädgård.