Login

Startsida

Välkommen till Närsjö Villatomters Samfällighetsförening

Studsmattan

Nätet till studsmattan gick sönder under vårstormarna. Till att börja med var det ett litet hål men med tiden har det blivit rejält stort och därför är ett nytt nät beställt. Förhoppningsvis kommer det innan helgen. Efter lite syslöjd med björntråd är i alla fall hålet lite mindre, men det är såklart inte fullgott skydd så säg till era barn att vara försiktiga.

2024-07-16

Inbjudan till höstfest 2024

2024-07-15

Protokoll från årsmötet 2024

finns nu utlagt på hemsidan under fliken dokument. Logga in för att se handlingarna.

2024-06-26

Valberedningens förslag

Nu finns även valberedningens förslag uppladdat i samma folder som övriga handlingar: Dokument - Årsmöteshandlingar - Årsmöteshandlingar 2024.

2024-06-22

Årsmöteshandlingar

Idag onsdag 19/6 kommer årsmöteshandlingarna att läggas i postlådan vid paviljongen. De finns också tillgängliga på hemsidan under dokument - årsmöteshandlingar - årsmöteshandlingar 2024. Du måste vara inloggad för att komma åt dem. Vi saknar ännu underlaget från valberedningen, så snart vi får in det så kommer vi att kompletera handlingarna på hemsidan.

Hälsningar från styrelsen

2024-06-19

Meddelande från valberedningen

Valberedningen meddelar att man ännu inte har något färdigt förslag till ordförandeposten i styrelsen. Om du känner att detta kan jag ställa upp att vara så kontakta Ulf omgående (uffe.ryden@hotmail.se)! OBS valberedningen vill inte ha förslag på lämpliga kandidater utan bara att de som själva känner att man kan ta på sig posten kontaktar dem.

2024-06-18

Info från detaljplanegruppen
Vi har fått en uppdatering från Nellie gällande arbetet i detaljplanen.
Det inkom 46 yttranden under samrådet, varierande positiva och negativa synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen har begärt förlängd svarstid till 28 juni pga högt ärendetryck i nuläget. Nellie kommer nu börja sammanställa alla synpunkter som inkommit men inväntar Länsstyrelsens yttrande innan hon har avstämning med politikerna. Denna avstämning blir förmodligen efter semestern i augusti. Hon har bokat in ett möte med Stina och Ulrika i detaljplanegruppen 22 augusti för att gå igenom alla synpunkter (våra och politikernas) samt titta på tidplanen för granskningen, som är nästa steg i detaljplaneprocessen. Tidplanen blir lite förskjuten men Nellie tänker ändå försöka få till en granskning i december-24 och ett antagande i mars-25.
Granskningen sker på samma sätt som samrådet och ett brev kommer skickas ut när det börjar. Uppdaterade handlingar kommer finnas tillgängliga på kommunens hemsida och vi får lämna synpunkter på samma sätt som i samrådet. Alla som har lämnat en synpunkt under samråd eller granskning har rätt att överklaga beslutet. Överklagan måste dock handla om samma sak som man lämnat synpunkt på.
Detaljplanegruppen via Stina

2024-06-18

2024-06-12

Nu finns noteringar från områdesbesiktningen att läsa

Som tidigare meddelats här på hemsidan så har det varit en områdesbesiktning kopplat till VA-arbetet och avslutandet av detsamma. Denna har nu genomförts och styrelsens noteringar från den finns uppladdat under dokument-diverse.

2024-06-11

Kallelse till Närsjö Villatomters Samfällighetsförening årsmöte 2024

Välkomna på Närsjö Villatomters Samfällighetsförening årsmöte 2024 som genomförs i paviljongen klockan 11:00 den 23 juni 2024.

Dagordningen hittar ni nedan, övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas att hämta i brevlådan på paviljongen från torsdagen den 20 juni.

De kommer även finnas tillgängliga senast samma datum på hemsidan under Dokument – Årsmöteshandlingar - Årsmöteshandlingar 2024 (du måste vara inloggad på hemsidan för att komma åt dem).

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Dagordning för årsstämma 2024-06-23, 11:00

Närsjö Villatomters Samfällighetsförening

§1 Stämmans öppnande och godkännande av dagordningen

§2 Upprättande av röstlängd

§3 Stämman stadgeenligt utlyst

§4 Val av ordförande för stämman

§5 Val av sekreterare för stämman

§6 Val av justerare för stämman

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse

§8 Revisorernas berättelse

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Motioner

§11 Propositionen

§12 Styrelsens förslag till budget

§13 Projekt och underhållsplan

§14 Val av styrelsemedlemmar

§15 Firmatecknare

§16 Val av 2 revisorer och 1 suppleant (1 år)

§17 Val av vattenkommitté (1 år)

§18 Val av kajkommitté (1 år)

§19 Val av vägkommitté (1 år)

§20 Val av valberedning (1 år)

§21 Förslag på uppdaterade stadgar

§22 Rapportering från detaljplanegruppen

§23 Festkommittén för 2025 och övriga frågor

§24 Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

§25 Närvarolotteri

§26 Avslutning

2024-06-09

Nu finns uppdragsbeskrivningar för våra kommitteer

Styrelsen har formaliserat och skrivit ner uppdragsbeskrivningar för våra olika kommitteer. Är ni nyfikna så hittar ni dem under dokument.

Synpunkter på detaljplansförslaget?

Om ni har synpunkter på detaljplansförslaget så har ni alla möjlighet att lämna synpunkter till Eskilstuna kommun senast 23 maj 2024 till:

sbf-plan@eskilstuna.se

eller

Eskilstuna kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten
631 86 Eskilstuna

När du lämnar synpunkter ska du ange följande uppgifter:

Detaljplan för Närsjö 1:80

Diarienummer SBYN/2024:152

Ditt fullständiga namn

Din gatuadress eller fastighetsbeteckning

Om du inte lämnat dina synpunkter i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet när planen är antagen.

Här är länken där allt underlag finns

https://stadsutveckling.eskilstuna.se/stadsutveckling/pagaende-projekt/ovriga/2023-09-29-storre-fritidshus-i-narsjo

2024-05-21

Arbetsdagen och lite blandad information

Först av allt vill vi från styrelsen tacka för den stora uppslutningen och arbetsinsatsen på arbetsdagen, och det trots att vädret var emot oss med kyla och snöfall på morgonen, men då smakar kaffe och en smörgås desto bättre efter att man hade jobbat lite! Bland annat så har stranden fått en rejäl påfyllnad av sand, många vägar blivit krattade och studsmattan är på plats.

Alla ska ha fått ett detaljplansbrev från kommunen. Detta innebär att alla har möjlighet att lämna sin synpunkt under samrådstiden.

I vår kommer det att bli ytterligare en områdesbesiktning kopplat till VA-arbetet och avslutandet av detsamma. Om någon har någon synpunkt på något som inte har återställts på lämpligt sätt så kan ni meddela Anna Berglund i styrelsen så sammanställer hon allt. Annas kontaktuppgifter finns på hemsidan efter inloggning under Styrelsen i vänstermenyn. Lämna eventuella synpunkter senast 19 maj.

Alla ni som är delägare/ägare av en privat brygga; tänk på att de är en del av allemansrätten och ska vara säkra att beträda.

Om någon har frågor runt eventuella eldningsförbud så hänvisar vi till information från Eskilstuna kommun på deras hemsida.

https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/brandskydd/eldningsforbud

Glad Valborg önskar vi i styrelsen

2024-04-30

Hälsning från Valberedningen

Valberedningen informerar om att det finns behov för nya styrelseposter och även nya intresserade medlemmar till de olika kommittéerna. Är du intresserad eller vill veta mer vad det innebär hör av dig till Ulf eller Emina enligt nedan.

minci81@hotmail.com eller uffe.ryden@hotmail.se

Städdag!

Inbjudan till städdag 27 April 2024

Alla samlas vid Paviljongen kl 11:00

Där kommer allas arbetsuppgifter att fördelas

Exempel på arbetsuppgifter:

-Vägar: återställa efter vinterns plogning

-Paviljongen: kratta/rensa/trimma

-Badet: kärra ner nya sand, kratta/fixa. Omvårdnad av bryggan

-T-bryggan: Rensa/kratta, olja bryggan, fixa bänk

Fotbollsplan: Ställa iordning studsmatta, se över bänkar mm.

Egna redskap medtages, spadar, krattor, skottkärror, räfsor häcksaxar mm.

Vi bjuder på kaffe/bulle/macka vid Paviljongen under städningen!

Representanter från styrelsen på plats:

Ordf. Karin Axelsson, Kassör Anne Danielsson, Sekr. Christine Lagerquist Hägglund,

Stefan Haglund och Anna Berglund

För planeringens skull så uppskattas att du kan anmäler ditt deltagande via mail till ordf. Karin karin.axelsson@mdu.se

Kan man ej delta den 27/4, maila gärna till ordförande Karin Axelsson för fördelning av arbetsuppgift vid annat tillfälle

Vattenpåsättning

Vattnet kommer att sättas på lördagen den 13 april kl 10:00, kom ihåg att stänga era kranar innan dess.

Kartuppmätningar av Eskilstuna kommun av Närsjö under våren

Vi har fått information från Eskilstuna kommun att de kommar att utföra mätningar av Närsjö under våren för att förbättra kartor som en del av detaljplanearbetet. De kommer att mäta vägar, diken, och fastighetsgränser. De kommer att gå in på fastigheter för att mäta in alla byggnader, men man behöver inte vara hemma vid deras besök.

Svar från EEM ang tidsplanen för VA-projektet

Efter mycket tjat och påminnelser har vi nu fått svar från EEM hur de ser på tidsplanen för VA-installationen. Svaret hittar ni under VA byggnation i högermarginalen när ni har loggat in.

Hälsningar Styrelsen

Nyhetsbrev utskickat 2 mars

Den 2 mars skickade styrelsen ut ett nyhetsbrev som bland annat tar upp att vi nu stänger bommarna i området, koden till bommarna finns i nyhetsbrevet. Vi informerar även om status på VA arbetet, information angående kulturmiljöanalysen och lite annat smått och gott. Nyhetsbrevet finns även under Dokument - Nyhetsbrev på hemsidan (du måste vara inloggad för att nå informationen).

Info från detaljplanegruppen

Som vi tidigare meddelat lovade kommunen att sammanställa vanliga frågor från enkäten med svar och lägga ut på sin hemsida.

Dessa frågor och svar finns nu publicerade via följande länk:

https://webbar.eskilstuna.se/stadsutveckling/pagaende-projekt/ovriga/2023-09-29-storre-fritidshus-i-narsjo

I övrigt har Nellie Cadeskog fått ett första utkast på kulturmiljöanalysen, men vi har inte mer information än så gällande den.

Den geotekniska undersökningen ska vara färdig innan sista januari.

Detaljplanegruppen via Stina

God Jul alla Närsjövänner!

Ett nyhetsbrev har skickats ut idag 21 december, om någon inte har fått det så kontakta styrelsen.

Ny information om Snöplogning

Se under fliken snöplogning och sandning 2023-2024 om hur vi kommer att få till vintern i Närsjö denna vita tid.

Båt vid T-bryggan

Vi har lokaliserat en lite konstigt "uppdragen" båt vid T-bryggan. Är det någon som vet något om detta eller vill kännas vid denna båt? Hör gärna av dig till styrelsen om du har någon info om båten, så vet om den tillhör området eller om den tillkommit på annat oklart sätt...

Information från styrelsemötet 23-11-06

Styrelsen har trots att det är november och lugnare i Närsjö mycket att ordna med. Vid senaste styrelsemötet deltog Stina Larsson från Detaljplanegruppen och informerade om deras arbete. I korthet betyder det att de just nu avvaktar resultatet av enkäten från Eskilstuna kommun som vi alla fått besvara, samt kommande samråd med Eskilstuna kommun.

Sista soptömningen är beställd och klar och – tunnor är vända, så det går nu inte att lämna sopor mer över vintern. Det orangea området har fått nya områdesvärdar – Kjell Victorin och Ann Lavin. Vi tackar så hemskt mycket Ingvor och Ulf Goyerud som gjort ett värdefullt arbete under många år, och är tacksamma över att ha två nya engagerade på plats!

Arbetet fortsätter med att genomföra tidigare beslut att ta bort övergivna båtar vid kajen. Vi påminner igen om att den 18 november övergår båtarna/det som är kvar av dem, till föreningen. Ansvariga för arbetet med bortforsling är kajkommittén och Stefan Haglund från styrelsen. Några har påtalat behovet att se över även resterande del längs strandpromenaden, och ev. övergivna båtar där, men det kommer vi inte göra nu under vintern. Man bör också ha i åtanke att bortforsling mm kostar föreningen en slant, så vi styr framåt i den takt vi anser oss ha mandat från årsmötet.

Styrelsen har även tagit fram en underhållsplan för året som ligger som underlag för saker som måste åtgärdas framåt. Styrelsen genomförde en egen rundtur i området som bas. Vi har även haft initiala kontakter med Sahlbohed om olika återställanden av området, som fotbollsplan mm. Den 24 november genomför tre från styrelsen en besiktning efter byggnationen med Linda Wastelius, Projektledare VA Eskilstuna kommun. I detta skede ska man tex fokusera på vägarna.

Vi har även beslutat om att återinföra arbetsdag i vår (datum meddelas senare). Arbetsdagen har ju varit vilande pga.allt arbete som skett via Sahlbohed men vi hoppas på många engagerade i det arbetet. Det är också ett trevligt tillfälle att ses! Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Vi genomför också arbete inför att vi måste ersätta hydrofonen vid pumphuset, tar in offerter och planera för bytet. Dessutom ska vi t beställa röjning där så arbete kan ske. Här arbetar Vattenkommittén med detta tillsammans med styrelsen. Dessutom ska vi kontakta en aborist och trädfällare för kunskap om vad vi får och inte får göra ang. träd, exempelvis har den tidigare låga växtlighet bakom fotbollsmålet till viss del vuxit upp väldigt mycket. Här är vi noga och försiktiga, vi har inte rätt att agera hur som helst utan måste följa regler och tänka hållbart.

Ekonomin är fortsatt god,och följer planen som lagts på årsmötet. Alla har betalat in årets medlemsavgifter och vår kassör Anne har ansökt om, och vi har erhållit, elstöd. Dessutom får vi en liten återbäring från Länsförsäkringar.

Snöröjningen har under några år - medan byggnationen skett- skötts via Sahlbohed. Nu ska vi som föreningen åter stå för snöröjning, så vi inhämtar just nu offert för det. Bommarna har varit öppna några år på vintern och kommer vara det även i år pga. flera pågående arbeten och byggnationer.

Jag är glad över styrelseledamöternas engagemang, över kommittéernas bidrag och över flera enskilda individer som rycker in här och där, eller bidrar med olika tankar och idéer. Tack för det!!

Karin Axelsson, ordförande

23-11-09

Geoteknisk utredning - Eskilstuna kommun kommer vara ute i området!

Nellie Cadeskog vill informera om att de kommer göra en översiktlig geoteknisk utredning inom detaljplanen för Närsjö för att vara säkra på att det inte finns någon risk för skred. Deras geotekniker skulle behöva gå in på några fastigheter för att kolla efter tecken på skred. Han planerar att åka ut nästa vecka men det var inte klart vilken dag, det var lite beroende på vädret. Så ser ni någon ni inte känner igen så kan det vara geoteknikern, bara fråga.

231031

Ang enkät för detaljplanen för Närsjö

Hoppas att alla nu fått ett brev gällande enkäten för Närsjö.

Vi blev lovade av kommunen att var och en av oss skulle kunna välja om vi ville fylla i enkäten via blankett eller digitalt.

Av någon anledning som vi inte vet är det nu bara möjligt att fylla i den digitalt.

Om man behöver hjälp eller guidning i att fylla i enkäten kan man höra av sig till Nellie så hjälper hon till med det:

Nellie Cadeskog
016-710 1688
nellie.cadeskog@eskilstuna.se

Vill man gå direkt till enkäten utan att gå via QR-koden skriver du adressen https://a.entergate.se/eskilstuna/narsjo i din webbläsare.

Detaljplanegruppen via Stina

Information från Deltaljplanegruppen

Ni hittar information från deltaljplanegruppen under fliken Dokument när ni loggat in, det gäller frågor till enkäten som EEM skickar ut nu.

Detaljplanarbete i Närsjö (narsjo.nu)

Vattnet!

Vattnet stängs av söndagen 22 oktober med start kl 12:00.

20231013

Har du en fråga du vill ha med i enkäten angående detaljplaneprocessen?

Har du en fråga som du vill att detaljplanegruppen tar vidare till kommunen för att förhoppningsvis hamna i den enkät som kommunen just nu förbereder till alla våra fastighetsägare i vårt område?

Gruppen tar de relevanta inkommande frågorna vidare till Nellie och kommunen.

Sänd den i så fall till Stina omgående, senast 9/10, hennes email adress finns här (efter inloggning):

Detaljplanegrupp (narsjo.nu)

20231003

Teleledningarna från förr tas ned

Idag började de gamla ledningar från Televerket att tas bort.

20230914

Ny information från Detaljplanegruppen

Information från gruppen presenteras hädanefter på hemsidan. Du hittar den i högermenyn under Detaljplan Närsjö, underrubrik Detaljplanegruppen. Där ligger just nu uppdragsbeskrvining samt anteckningar från augustimötet.

20230914

Dricksvattenutredningen avklarad

Elproblemen vid en av dricksvattenpumparna har efter omfattande felsökning av vattenkommittéen nu avklarats. Med stor sannolikhet har vi nu lagt detta fel bakom oss. Allt fungerar som det ska.

20230913

Problem med vattnet

Tyvärr har det, som flera upptäckt, varit problem med vattentillförseln. Vattenkommittén (Daniel Wärn och Hans Jokinen) har felsökt och tidigare idag upptäcktes att en säkring löst ut. Även Torolf L. är med och stöttar arbetet! Nu verkar det blivit problem igen. Det finns några som har vatten och några inte. Det enda vi kan uppmana till i nuläget är dessvärre att dela med er. Vattenkommittén kämpar på och fortsätter sitt arbete. Vi är nog många som idag ser fram emot det kommunala vattnet.

20230909

Uppdatering T-brygga

Besked från Eskilstuna kommun om vår tidigare ansökan finns nu och ligger under rubriken pågående ärenden.

Strandskyddet kommer att behandlas i pågående detaljplanearbete och information runt detta kommer att finnas inom kort.

20230831

Eftersökning av ägare till båtar vid kajen

Med anledning av dispensärendet om T-bryggan samt kommande detaljplanearbete är det av yttersta vikt vi sköter kajområdet som överenskommet. I enlighet med tidigare styrelsebeslut och information från styrelsen så eftersöker vi ägare till ett antal båtar som ligger vid kajområdet. Tidigare och nuvarande kajkommitté har varit till stor hjälp.

Båtarna ligger på Närsjö Villatomters Samfällighets (NVS) mark och bryter mot ordningsreglerna för kajområdet. Vi har därför märkt upp och fotograferat båtarna och i samband med denna uppmärkning den 18 augusti 2023 gjort en anmälan till polisen i enlighet med hittegodslagen; Lag (1938:121) om hittegods.

Om ägaren inte ger sig till känna inom tre månader kommer båten senare avyttras eller skrotas.

Ordningsregler för kajområdet finns att läsa på denna hemsida och i korthet på en björk vid kajområdet. Kom ihåg att kajområdet inte heller är avsedd för trailerparkering! Vid tillkännagivande eller frågor kontakta NVS styrelse.

Glass och godis på lördag!

Den gröna gruppen mäktar tyvärr inte med att arrangera någon höstfest i år. MEN de delar ut glass och godis på lördag den 12 augusti kl 14.00-15.00 vid Paviljongen! Så långt laget räcker... barnen har företräde. Hälsningar från Gröna gruppen

Medlemsavgiften 2023

Den 10 juli skickades fakturan om årets medlemsavgift ut från MARK/Redovisarna via mejl till samtliga medlemmar som vi har en mejladress till. Enligt vad vi har hört från vissa så har mejlet hamnat i skräpposten, och vissa säger sig inte ha fått något mejl alls.

Om du inte har fått fakturan så ta kontakt direkt med Gunilla Ramquist på MARK/Redovisarna, vi når henne på gunilla@redovisarnaab.se, 016-126610, 070-416 06 20.

Sophämtning och fotbollsplan

Som vi beskrivit finns en oenighet mellan EEM och vår förening vart man ska hämta sopor. Ärendet har lämnats till Miljökontoret för beslut.

Nu har styrelsen fått ett brev angående sophanteringen, som vi ska besvara.

Vi har författat en text som för fram våra argument, båda dokumenten hittar ni under Dokument - SOPhantering (logga in för att komma åt dokumenten, länk: 2023 Sophämtning (narsjo.nu)). Om någon av er har ytterligare/andra argument att tillföra, hör av er till karin.axelsson@mdu.se före den 1 augusti 2023

Sedan skickar vi in den.

På fotbollsplan har Salbohed sått nytt gräs, denna yta är känslig. Beträd den ej och klipp inte gräset ännu! Det fanns avspärrningar uppsatta som någon har tagit bort, men vi har nu satt upp ny avspärrning igen.

Allt gott!

Styrelsen

Resultat från vattenprover

Rapporten på vattenproverna har kommit! Tidigare har vi fått benämningar som ”Tjänligt med anmärkning” men de termerna används inte längre då proverna inte beställts av privatperson. Så här skriver Maria Hakala, chef på Kvalitetskontroll hos ESEM:

"Vi utför inte bedömningar längre på vatten som kommer från föreningar i enlighet med nya LIVSFS 2022:12 då vissa värden är trendbaserade beroende på vart vattnet kommer ifrån. Vi har inte tillgång till era trender. I föreskriften skriver man ”Ingen onormal förändring”.

Med den lekmannabedömning som styrelsen gjort av provresultaten så kan vi, så vitt vi förstår, dricka och laga mat med vårt vatten. I rapporterna nämns ”...uppfyller vattnet angivna gränsvärden för dricksvatten hos användare”
Enligt vår tolkning så är det troliga är att benämningen skulle vara ”Tjänligt med anmärkning” om sådan gradering skulle anges.
Vill du ta del av provresultaten i detalj så hittar du dem under fliken Dokument - vattenprover (du måste vara inloggad), Provtagning maj 2023 (narsjo.nu)

Uppdatering från styrelsen

Vi har haft lite struligt med soptömningen på slingan Cornelius väg - Gyllengrips väg då EEM inte vill hämta pga smala vägar och dålig sikt, trots att vi tidigare har varit överens om att de skulle återuppta sophämtning på slingan. De har därför lämnat över ärendet till kommunens miljökontor för beslut. EEM får inte själva fatta beslut när det är oenighet mellan dem och en kund, och de kommer följa det den kommunala enheten beslutar. Vi är i kontakt med kommunen och har sammanställt och för fram våra synpunkter i ärendet. När vi vet hur det faller ut kommer vi att meddela er här på hemsidan.

Årsavgifterna från MarkRedovisarna har börjat skickas ut, om ni inte har fått den via mail, kolla gärna skräpposten. Om det är något som blivit fel – kontakta Anne i styrelsen. Det är dock inget akut om det skulle vara något fel, då den inte ska betalas förrän i augusti.

När det gäller T-bryggärendet så har ordförande kontaktat bygglovsenheten för att få klarhet i ärendet (uppföljning från motionen, och enligt beslut av stämman på årsmötet). Så snart vi har fått svar så återkommer vi.

Styrelsen skulle gärna vilja få en uppfattning om vilka som har nyckel till Paviljongen, om du har en nyckel, kontakta någon av oss så ska vi upprätta en förteckning.

Nu är gruppen som ska arbeta med detaljplaneprocessen klar, den består av följande personer:

 • Ulrika Eriksson (sammankallande)
 • Stina Larsson-Berg
 • Hans Bäcklund
 • Patrik Karlsson
 • John Bertling
 • Per Tilkku
 • Tomas Kircher samt
 • Pia Svennerholm Moberg

De kommer nu starta upp sitt arbete, och kommer återkomma med information hur deras arbetsprocess ser ut. Vi vill påminna om att därutöver kommer alla kunna få komma till tals på egen hand och informera om egna tankar och synpunkter genom det utskick till samtliga fastighetsägare som Eskilstuna kommun kommer göra som en del av detaljplanprocessen i egen regi till hösten.

Slutligen vill vi göra alla uppmärksamma på att hemsidan är styrelsens kommunikationsplattform, inte områdets Facebookgrupp som är en frivillig kontaktyta som boende i området och tidigare boenden mfl kan ansluta sig till. Det är härligt med en sån levande FB- grupp också, men för att vi inte ska missa något viktigt (allt syns inte på FB som ni vet) så behöver vi ha ett ärendesystem. Det betyder att om vill ni kontakta styrelsen så använd kontaktformuläret eller kontakta någon i styrelsen direkt (kontaktuppgifter finns under fliken Styrelsen).

Vi önskar er alla en härlig sommar i fina Närsjö!

Hälsning från vår nya ordförande

Hejsan!

Jag heter Karin Axelsson och är invald som ny ordförande i styrelsen genom fyllnadsval då tidigare ordföranden avsagt sig rollen. Det är med lika delar stolthet och bävan jag axlar rollen. Det har, som många vet, före mig varit många kompetenta, engagerade och drivande ordföranden som gjort mycket gott för området! Det är inte enkelt att leva upp till. Min stolthet kommer från att jag och min familj haft sommarstuga på Karl Paus väg 8 i Närsjö sedan 70-talet, så jag har otroligt många fina somrar med minnen och upplevelser med mig i bagaget, men att jag någon gång skulle bli ordförande hade jag aldrig trott. Jag bor vanligtvis på Hamngatan i Eskilstuna och arbetar till vardags på Mälardalens universitet som lärare och forskare. Mina styrkor i ordföranderollen är att jag är van styrelsearbetare i flera olika roller, ledare med över 20-års erfarenhet och är öppen, nyfiken och social. Samtidigt, då jag fortfarande arbetar full tid, har jag inte samma möjlighet att vara lika närvarande på plats som John, som med ett fantastiskt engagemang har cyklat runt i området och pratat med alla. Jag ska försöka hitta mitt sätt att vara tillgänglig för er medlemmar, men en del i det kommer att få vara via digitala medier. För att förvalta det förtroende styrelsen fått är ju en viktig del att ha en bra dialog med medlemmarna! Jag är väldigt tacksam jag kommit i ett gäng engagerade och erfarna styrelseledamöter som kan guida och stötta mig i arbetet.

Med det sagt – det är inte jag ensam som kommer säkra det Närsjö vi vill ha. Det är ni medlemmar som har ansvar att uttrycka era behov och önskemål, samtidigt som ni också bidrar och sköter det vi gemensamt kommit överens om. Samfälligheten och dess utveckling är, och har alltid varit, ett teamarbete! Är det något du vill prata med mig om så finns mina kontaktuppgifter under fliken styrelse, eller så får du haffa mig i Närsjö ???? Vi ses i sommar!

Karin

Protokoll från årsmötet

finns nu uppsatt på anslagstavlan samt här på hemsidan under fliken dokument. Logga in för att se handlingarna, då fungerar även länken nedan.

Årsmöteshand 2023 (narsjo.nu)

Detaljplanearbetet

I söndags efter årsmötet hade vi besök från komunen som berättade om arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Närsjö. Om man vill ställa komplementerande frågor så kan ni kontakta projektledaren Nelly, se nedan. På årsmötet berättade även styrelsen om att vi kommer att starta upp en grupp som ska representera området för detaljplanearbetet, vill man vara medlem i denna grupp så kontakta Stefan Haglund senast på söndag 2 juli (för kontaktuppgifter, se sidan som heter styrelsen).
Nellie Cadeskog
Planarkitekt
016-710 1688
nellie.cadeskog@eskilstuna.se

Dricksvattnet

Kommunen tog vattenprover 17 maj i år 2023. Resultatet har inte kommit ännu. (De trodde att vi skulle få svaret före midsommar).

Vi kan inte gärna ändra rekommendationen att koka allt vatten före det intas, men vi har hört att några i området har börjat dricka det. Förmodligen är det ingen skillnad på vattnets status jämnfört med förra året.

Publicerad 21 juni 2023

Föreningen tackar även Salboheds för att de anstängde sig lite extra och snyggade till området runt fotbollsplanen före midsommar.

Parkering är i midsommar tillåten på Salboheds etableringsyta uppe vid väg 230

Publicerad 16 juni 2023

Kallelse till Närsjö Villatomters Samfällighetsförening årsmöte 2023

Välkomna på Närsjö Villatomters Samfällighetsförening årsmöte 2023 som detta år genomförs i paviljongen klockan 11:00 den 25 juni 2023.

Dagordning samt inkomna motioner med styrelsens svar finns under fliken dokument – årsmöteshandlingar – årsmöteshand 2023

Årsmöteshand 2023 (narsjo.nu)

Årsmöteshandlingarna kommer finnas att ladda ned från hemsidan samt att hämta i brevlådan på paviljongen från söndagen den 18 juni.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Publicerad 11 juni 2023

Kära medborgare i Närsjö, parkering i midsommar.

Midsommaren närmar sig med stormsteg. Och vilket väder vi har, nästan inget regn sen april, så nu behöver åtminstone våra grönytor en skvätt och mina tomater oxå. Flera av våra grönytor blir nog inte tillgängliga för festligheter och parkering till midsommar. Gröna festkommitte'n sliter säker sitt hår för att få till det, men vi får ge oss till tåls ett tag till och se vad de kommer upp med.

Men lugn i stormen vi har hört oss för med Salboheds och det finns ljusglimtar, vi får bla parkera på Salboheads etableringsyta nedanför 230 vägen vid bodarna under midsommarhelgen. Vi har frågat gröna gruppen om det inte går att använda tex fotbollsplanen till festligheterna (synpunkter på det?)

Och är ni snälla och undviker de nysådda ytorna för tillfälliga parkeringar tills de är kraftiga nog att bära.

Så använd nämnda etableringsyta om ni inte finner någon annan mindre yta där ni får plats mer er och era gästers fordon tillfälligt under midsommarhelgen. Generellt gäller att man har sina anläggningar och fordon inom sin egen fastighet. Men idag var det inte den dörren vi skulle öppna utan hur vi får undan våra fordon tillfälligt i midsommar. Några fler bilar skulle ha fått rum på kajen om det inte låg så många okända båtar där som aldrig används. Som parentes till det kan vi nämna att kajkommitte'n har fått klartecken att "gå vidare" med dessa båtar. Fast ännu bättre vore väl om de var på sin rätta plats.

Ha en fortsatt trevlig sommar, eder ordförande.

Publicerad nationaldagen 2023

Kommunens DP projektledare Nellie Cadeskog kommer 25 juni, kl 13, till paviljongen (efter årsmötet).

Nellie kommer att informera om DP processen samt ha en frågestund.

Dricksvatten status

19 maj: Efter att några anmält vattenbrist i FB tråden kopplade vi idag ihop södra och norra systemen och då fick de flesta tillbaka vattnet. Ni som ff är utan behöver klura ut om det beror på brister i er egen anläggning eller inte. Kolla om ni har vatten fram till er tomtgränskran?

17 maj: Vi utförde ett kapacitetsprov (lång spolning) på södra dricksvattenpumpen idag och det gick bra. Fortfarande kan det finnas enskilda problemställen, som behöver fixas.

16 maj: Vattenprover är nu tagna och provsvaren kommer om ca 4 veckor. För säkerhets skull, koka allt vatten före intag tills vi har provsvaren.

15 maj: Vattnet ser nu ut att funka, men någon/några enskilda verkar ff ha problem. De måste problemlösas var och en för sig. Det är svårt att säga vad felen beror på. Ett tips är att kolla om den enskilda ledningen på fastigheten är kopplad till (sitter ihop med) stamledningen.

12 maj: Nu tyder allt på att vi även fått ordning på dricksvattnet. På tisdag förmiddag tar "kommunen" vattenprover. Tack alla som hjälp till.
11 maj: Vattenavstängingen i går gjorde att vattnet kom tillbaka i den sinade södra brunnen. Daniel, i VK, satte på södra brunnen idag igen för att kunna fortsatta felsökningen. Och med sin skicklighet och idoga felsökning fann han ett hus till med en öppen dricksvattenkran. Denna gången var det en kökskran.

Vi hoppas nu inga flera kranar står öppna så att vattnet sinar igen.

10 maj: Vattenkommitten meddelar att ett par vattenkranar har varit öppna, men de har nu stängts. Vi vet inte om allt fungerar efter det eller om flera kranar eller läckor existerar. Vi tvingades i alla fall att stänga av ena dricksvatten pumpen idag då vattnet från den sinat. Vi har fått en tidpunkt för kommunens vatten provtagning till tisdag kl 10.

7 maj: Både dricks och sjövattnet är på och borde funka för de flesta. Dricksvattnet är dock avstängt i början av Gyllengrips och ner mot paviljongen pga misstänkt läcka.

6 maj: Ett nytt försök att få igång vattnet har gjorts, men det är flera som ff inte har vatten, som oxå flera fastighetsägare påtalat i Närsjö Facebook gruppen. Men igen mycket har hänt med vattensystemen under VA-byggnationen. Det kan nog ta ett par veckor att fixa till det. Kommunen planerar att ta vattenprover v20 förutsatt att vi har spolat ur systemet nästa vecka. Sen tar det väl ett tag innan vi får provsvaren.

4 maj: Färskvattnet har stått på sedan i tisdags och nu menar Fredrik på Salboheds att det kan vara tomt i brunnarna. Det kan bero på två anledningar. Läckage eller öppna kranar. Vi måste hjälpas åt att hålla kranar stängda och hålla utkik efter läckor (vattenpölar och/eller fuktig mark), som ni rapporterar till Salboheds eller "föreningen".

2 maj: Vattnet sattes på, fast det var stora problem. Felsökning påbörjas.

Om vi får tillbaka färskvattentrycket så ska systemet spolas nästa vecka och vattenprover tas veckan efter. Vi avråder er att inta okokt vatten tills att provtagninen visar godkänt vatten.

Jag vet inte status för sjövattnet i skrivand stund. Men samma gäller väl även där. Rapportera avsaknad av vatten och läckor

Uppdaterad maj 2023

Statsbyggnadsnämnden har offentliggjort beslutet om en detaljplanen för Närsjö 1:80

Styrelsen har påbörjat diskussion om styrelsens roll och ledning i kommande detaljplanearbete.

Publicerad 10 maj 2023

Sjövägen underhållen

Nu är KPV längs ån underhållen.

Men jag undrar varför det sipprar vatten över vägen hos Hidings? Är det "naturligt" vatten? Kommer det ända bortifrån Cornelius väg? Hänger det ihop med problemen med vattnet ? Hmm.

Publicerat och uppdaterat 5 maj 2023

Osså den för dagen kanske viktigaste informationen.

Vi har ett fågelbo i paviljongen. Var rädda om det. Det är troligen Koltrast eller Björktrast ägg.

Publicerat 4 maj 2023

Glöm ej att kolla i skräpposten

För där kanske Nyhetsbrev nr7 ligger: Installation av VA från tomtgräns.

Återigen fick jag ett nyhetsbrev till min skräppost. Vet inte varför, men klicka på mailet i skräpposten och ange att det inte är skräp så ska det komma rätt nästa gång.

Publicerat 4 maj 2023

Slätten och ängen nysådda

Trevliga Niklas och Patrik på Fernströms Entreprenad, inhyrda av Salboheds, fixar slätten. De hjälpte oss även med vildsvinsskadorna bredvid paviljongen. Försök att inte beträda nysådda ytor är ni snälla.

Publicerat 4 maj uppdaterad 5 maj 2023

Ett tips är att testa sökfunktionen, nere under vänstra menyn, om ni letar efter info på hemsidan.

Publicerat 3 maj 2023

Vårbilder

Ängen är vårbrukad inför sådd, och rishögen överlevde Valborg. Kabbeleka, Vitsippor och Påskliljor i Närsjö

Nu är det fint ute.

Publicerat 2 maj 2023

Vattnet i Närsjö

Idag provade dets att sätta på vattnet. Dricksvattnet gick ganska bra och det lämnades på. När ni sätter på erat vatten så spolar ni ordentligt men försiktigt så länge det är luft i systemet. Koka vattnet om ni använder det som livsmedel. Sjövattnet gick det sämre med. Det fanns ett par rejäla läckor. Reparation pågår, sjövattnet lämnades inte på. I dokumentkatalogen finns en VA-ritning för området som kan vara till hjälp om ni inte hittar era utekranar. Se även nyhetsbrev nr 6.

Uppdaterad 3 maj 2023

Hej alla Närsjöbor

Ni skall idag ha fått nyhetsbrev nr 4 och det är bla ett test av att nyhetsbreven når ut till alla.

Om ni inte fått något nyhetsbrev idag i er inbox eller i skräpkorgen så hör ni av er.

Breven går även att läsa här https://narsjo.nu/nyhetsbrev/

By the way meddelade vattenkommitten idag att de troligen försöker få igång vattnet tis 2 maj.

Trevlig vår john

Publicerat och uppdaterad den 27 april 2023

Årets festkommitté

En uppmärksam fastighetsägare såg att vi angett fel område till årets festkommitté på ett ställe på hemsidan. Det är nu rättat och det ska vara det gröna området 2023.

Om ni i det gröna området vill publicera information på hemsidan så fixar vi det. Ni kan även få tillgång till en egen undersida för er grupps planering om ni vill. Det går även enkelt att sända mail till endast de i det gröna området. Säg bara till så fixar vi det.

Publicerat den 21 april 2023

Begränsad infart från 230 ner på KPV

Det pågår ff elinstalltioner vid infarten från 230:an i backen vid korset Wirgins-KPV. Man undrar när det blir klart. Hoppas att sopbilen finner vägen till våra soptunnor vid paviljongen när de ska tömmas 27 april.

Uppdaterad den 24 april 2023

Ängsblommor på ängen

Nu har vi tillsammans med Salboheds bestämt att de sår timotej uppblandat med ängsblommor på ängen, ätliga och med perenner.

Publicerat den 19 april 2023

Tack Salboheds

för att ni skyndade på och iordningställde en sån fin soptunneplats vid Paviljongen, för 8 av de 14 gemensamma tunnorna. Första tömning för dessa är 27 april. Visst är de duktiga. Samtidigt passade de på att iordningställa en temporär plats för ett gäng privata tunnor utanför sin etablering längs KPV. Där hamnade även en av de gemensam större tunnorna.

Alla tunnor av det mindre formatet är privata och ska inte användas av andra än de som äger dem. Respektera det är ni snälla.

Länken leder er till mera soptömnings info.

https://narsjo.nu/2023-sop-och-latrin-tomning/

Uppdaterad 24 april 2023

När slås vattnet på i Närsjö?

Hej igen

Vi har diskuterat med Salboheds och vattenkommittén att sätta på vattnet till maj. För att det ska funka så måste 3 saker vara uppfyllda.

 1. Alla ni boende måste ha stängt era kranar innan 26 april.
 2. Salboheds skall ha återställt systemen.
 3. Osså måste vattenkommittén och Salboheds ha kommit överens om vilken dag de tillsammans kan sätta på vattnet.

Om ni inte hittar er kran, när ni ska stänga den, så markerar ni var den satt förut med en pinne som syns, och meddelar att den är borta.

Publicerad 12 april 2023

Det blir inget vatten crying till Påsk i Närsjö

Hej allihopa

Salboheds, har ringt, och meddelat att de inte har möjlighet att återställa våra vattensystem till Påsk, bla pga rådande väderlek. Vi kommer att få löpande info om när systemen kan återställas.

Glad Påsksmiley

Uppdaterad 6 april 2023

Om ni "inte" har fått nyhetsbreven (egentligen mail)

Breven är adresserade från adressen noreply@nvs.fsy4.se. Om de hamnar i skräpposten högerklickar ni på mailet och under "Rapportera" (report) anger ni att det inte är skräp.

Uppdaterat den 5 april 2023

VA info, nu använder vi infarten från 230.

Vanliga infarten från 230:an är öppen är vi kommer till Närsjö. Entreprenören har börjat återställa de gemensamma grönytorna, äng o fotbollsplan mm. Det mesta av VA:t är i backen, så nu återstår VA-matningar till och från Närsjö samt elskåp och pumphus. Nya mark-elledningar grävs ner lite här och där just nu. På bilden nedan ser ni elledningsschaktet i Karl Paus väg nära paviljongen, som är igenlagd men inte färdigt ännu. Vidare har de en del jobb med att återställa våra vattensystem och vägar kvar. Se EEMs hemsida för mera info.

Uppdaterad den 7 mars 2023

Linda Wastelius är ny VA-byggnations projektledare för EEM, hon ersätter Daniel Johansson.

Salboheads har hyrt in en verkare till, Daniel Konsult Johansson. Vet ej i skrivande stund om de andra verkarna är kvar.

Kontaktupgifter till Linda och Daniel finns här

Publicerat den 27 februari 2023

Digitalisering och ny hemsida

Den nya sidan är nu framtagen och lanserad. Alla fastighetsägare och boende i området kommer att få information om sitt boende och föreningens förvaltning genom denna hemsida. Ni får den fina informationen ni behöver genom att logga in. Fyll i medlemsformuläret så får ni era login uppgifter

Publicerat den 21 december 2022

Uppdatering ang dispens för T-bryggan

Då Länstyrelsen fann att T-bryggan inte har varit kontinuelig, ej på plats alla år sen 1975, krävde de att vi ska omarbeta och sända in en ny dispensansökan till Eskilstuna bygglovsförvaltning, vilket vi oxå har gjort.

Publicerat den 6 december 2022

Digitalisering och ny hemsida

Det går inte att undvika digitalisering om man vill hänga med och kunna erbjuda moderna tjänster och spara på papper.
Därför byter vi inom kort hemsida som erbjuder flera digitala funktioner såsom login, kalender, bokningar, SMS och mailutskick till er medlemmar. Och vi följer personuppgiftslagen GDPR för hantering av era data.
För att få tillgång till alla nya fina funktioner behöver du fylla i medlemsformuläret och få ett login. Det gör du under fliken "Skaffa LOGIN" medlem"

Publicerat den 14 november 2022

Vildsvin

Återigen är vi rätt hårt drabbade av besöken av vildsvina. De bökar upp lite mera än vi vill, fast de letar ju bara mat. Emmellertid så skapar det myckt besvär och då hjälper det med får- eller -elstängsel.

Publicerat den 20 november, 2022


Uppdatering ang dispens för T-bryggan

Styrelsen har nu fått besked från Mark- och miljööverdomstolen att den inte kommer att pröva vårt ärende. Mark- och miljödomstolens beslut ligger därmed fast. Domstolen gick där på länsstyrelsens linje om att kommunen har gjort fel i sin prövning av dispens för vår brygga då kommunen endast prövade utbyggnaden av bryggan och inte bryggan i sin helhet. Styrelsen kommer därför nu att vända sig till kommunen och be dem göra en ny prövning av samma ärende, men då för dispens för hela bryggan. Styrelsen kommer att återkomma i frågan när vi har mer information att delge.

&

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.