Gå till innehåll

Tyvärr har vår förvaltare Redovisarna av misstag skickat ut fakturor för medlemsavgiften för 2021 till en del medlemmar, har ni fått en sådan så kan ni bortse från den! Medlemsavgiften fastställs som vanligt av stämman och fakturan skickas ut efter det.

Användandet av personuppgifter i föreningar är utbrett och nödvändigt. Personuppgifter behövs i medlemsregister, nyttjanderätt-, funktionärslistor och liknande för att kunna utföra styrelseuppdraget mm. Som förvaltare balanserar vi behovet av att behandla personuppgifter mot den personliga integriteten enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Meddela styrelsen om ni har frågor eller inte accepterar detta. Denna information finns även uppladdad under Dokument.

Styrelsen har vid sitt styrelsemöte 15 maj beslutat att ordinarie årsmöte för Närsjö Villatomters Samfällighetsförening ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av Covid-19. En lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor infördes under 2020 och gäller till den 31 december 2021. Lagen möjliggör att föreningsstämmor kan genomföras antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom enbart poströstning. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning och att utomstående, förutom rösträknare och justerare, inte ska ha rätt att närvara.

Formulär för poströstning delas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna. Du fyller i dina åsikter i olika omröstningsfrågor och lämnar in handlingarna senast söndagen den 27 juni. Du lägger dina svar i ett förslutet kuvert i brevlådan på paviljongen eller lämnar dem till någon i styrelsen.

Årsmöteshandlingarna kommer finnas att hämta i brevlådan på paviljongen från lördagen den 12 juni, om man inte har möjlighet att hämta dem så kan man kontakta sekreterare Christine Hägglund och få dem skickade per mejl istället (Christine.Hagglund@gmail.com).

Dagordningen hittar du under dokument!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Om ni hör ljudet av skott under natten så behöver ni inte oroa er utan det är jakt på vildsvinsstammen som finns runt Närsjö som pågår. Förhoppningsvis minskar det risken för besök av dem i vårt område.

Styrelsen har uppdaterat reglerna för T-bryggan, ni hittar det uppdaterade dokumentet under fliken dokument.

Tack till alla som hjälpte till under städdagen!

Hälsningar Styrelsen

På lördag är det dags för arbetsdag i Närsjö för att få vårt fina område redo för den kommande sommaren!

På grund av Coronasituationen förstår vi om ni väljer att göra en insats vid ett annat tillfälle. Det är viktigt att vi följer de pandemiregler som finns. Fika kommer inte serveras denna gång!

Vi kommer att finnas utspridda vid slätten för att hjälpa till och informera om vad som behöver göras. Glöm ej att ta med de verktyg som behövs.

Nedan ser ni vad som är planerat att göra men listan kan komma att fyllas på.

Fylla igen väggroparna och rensa väggaller

Fixa väggrenar där snöplog eller vildsvinen har skadat densamma

Rensa vid kajen

Fixa till badet, flytta borden till fotbollsplanen

Rensa skräp längs å-promenaden (KPV sjövägen)

Snygga till runt alla soptunnor, grusa av vid behov

Bär in soppåsarna i paviljongen

Städa i soppåse skåpet, kör bort tomma kartonger

Sätta upp studsmattan (om nya skyddsnätet har kommit)

Sprida sand på fotbollsplanen (kontakt Uffe Ryden)

Vattnet kommer att sättas på den 17 april, kom ihåg att stänga alla kranar före dess hälsar vattenkommittén!

Den 15 maj kommer vi att ha vårens arbetsdag i Närsjö, boka in det i era kalendrar redan nu! Mer information kommer när vi närmar oss. Hälsningar från styrelsen

Flera personer har reagerat på att det är många huggormar runt badet. Alla ormar är fridlysta så vi kan inte göra något åt det. Man får inte döda eller flytta ormar ute i fria naturen, mer information finns på naturvårdsverket.se

Problemet brukar dock minska när fler människor rör sig i området. Vi kommer att ha uppsikt runt badet den närmaste tiden för att se vad som händer.

Många undrar även när vattnet kommer sättas på, det kommer ske under andra halvan av april för att förhindra att ledningar mm fryser sönder. Exakt datum meddelas senare.

Hälsningar från styrelsen

Som vi berättat om tidigare så pågår en strandskyddskampanj från Miljökontoret angående våra bryggor i Närsjö. Fyra av de 6 öppnade miljöärendena är i stort avklarade och resultatet blev att bryggägarna tvingas minska sina bryggor. Två ärenden återstår. För det ena, T-bryggans utökning, har vi lämnat in en dispensansökan och för det andra återstående ärendet avser fastighetsägaren att ansöka om dispens för förändringen av bryggan under våren.

Tyvärr är vildsvinen tillbaka i området och förstör. Vi uppmanar alla tomtägare att skydda sina egna tomter med staket. Styrelsen kommer inte att kunna skydda vårt område med staket då EEM inte vill att vi sätter upp staket runt området då det skulle störa utbyggnaden av vatten och avlopp. Om problemen kvarstår efter att vatten och avlopp är installerat så kan eventuellt staket sättas upp för att skydda våra gemensamma områden som tex paviljongen mm.