Gå till innehåll

Vatten & avlopp

2020-12-22

Frågor och svar angående kommande vatten och avlopp

Här finns lite frågor och svar för alla att ta del av inför kommande installation av vatten och avlopp

1. Vem kan svara på om man ska ha en pump eller inte? Svar: Det gör vi på EEM. Fastighetsägarna är välkomna att höra av sig till oss med frågor om detta.

2. På vilket djup ligger er anslutningsplint för VA vid anslutningspunkten i tomtgränsen? Kan de bli olika pga fallhöjder mm? Svar: Förbindelsepunktens exakta läge och höjder kan vi inte redovisa förrän vi byggt klart förbindelsepunkten och vi kommer att skicka ut en kartbild som visar dess placering när den är färdigbyggd.

3. Går det bra att flytta anslutningspunkten något om man råkar på problem när man gräver. Svar: Det går inte att besvara generellt utan beror på fastighetens förutsättning och EEMs ansvar för placering av förbindelsepunkt. Det är inte säkert att läget går att justera med motiveringen att fastighetsägaren stöter på problem med grävning inne på fastighet.

 4. Spränger ni  er alltid ner till ca 2 m eller djupare vid anslutningspunkten? Svar: Förbindelsepunktens exakta läge och höjder kan vi inte redovisa förrän vi byggt klart förbindelsepunkten och vi kommer att skicka ut en kartbild som visar dess placering när den är färdigbyggd.

 5. Hur skall fastighetsägarens interface se ut vid anslutningspunkten egentligen vilka rördimensioner ska vatten resp avloppet ha från fastighetsägarens sida. Svar: Gällande denna fråga hänvisar vi till information på hemsidan: http://www.eem.se/globalassets/privat/vatten-och-avlopp/dokument/va-ledningar-pa-din-tomt.pdf. Observera att anläggande av ledningar från förbindelsepunkten och in till huset alltid är fastighetsägarens ansvar.

6. Några andra krav från er sida på anslutningspunkten som fastighetsägaren ska tänka på? Tex speciella material och duk runt ledningar. Svar: Gällande denna fråga hänvisar vi till information på hemsidan: http://www.eem.se/globalassets/privat/vatten-och-avlopp/dokument/va-ledningar-pa-din-tomt.pdf. Observera att anläggande av ledningar från förbindelsepunkten och in till huset alltid är fastighetsägarens ansvar.

7. Vilka krav gäller  vid markytan vid anslutningspunkten. Längd från byggnad eller anläggning mm, Svar: Se http://www.eem.se/globalassets/privat/vatten-och-avlopp/dokument/va-ledningar-pa-din-tomt.pdf och rådgör med din entreprenör. Ni kan också kontakta bygglovsenheten på Eskilstuna Kommun för mer info om regler kring byggnader.

8. Ligger anslutningspunkten under vägen i de flesta fall eller bredvid vägen eller inne på den egna tomten. Svar: Den kommer placeras ca 0,5 m ifrån fastighetsgräns men exakt läge kan variera. Förbindelsepunktens exakta läge och höjder kan vi inte redovisa förrän vi byggt klart förbindelsepunkten.

9. Har alla en vattenkran vid markytan vid inkopplingspunkten? Är det bara ett rör med en stång ner till själva kranen? Svar: En servisventil kommer placeras på förbindelsepunkten för vatten men det är bara EEMs personal som får skruva på den. När anläggningsavgiften är betald, färdiganmälan inskickad och du fått din vattenmätare monterad så kommer en mätartekniker att öppna ventilen och du kan sedan börja nyttja allmänt VA. Du kommer som sista steget få en bekräftelse på din anslutning.

 10. Om man stöter på berg och inte vill spränga, vilka regler gäller för kabelgravar och uppvärmning av dessa på den egna tomten. Om fastighetsägaren gör fel och vattnet fryser sönder , vad gäller då? Svar: Ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren då det är dennes privata VA-ledningar och har skett efter förbindelsepunkten.  

 

 

Angående eventuell utbyggnad av vatten & avlopp

20190826

Vår VA representant, John, har varit kontakt med EEM projektledare, Daniel Johansson, som informerar om att ”EEM” är inne i slutgranskning av materialet inför upphandling av VA byggnationen. Upphandlingen kommer att ske under hösten. Daniel menar att tidplanen inte är försenad. Den och annan info finns på EEMs hemsida, länk nedan.

 Läs mer på Eskilstuna Energi & Miljös hemsida för aktuell information och tidplan: https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/utbyggnad-av-va/hyndevad/

Vänligen John

 

Äldre information:

Uppdaterad information:
Under vecka 50 2018 träffade några ledamöter ifrån Närjös styrelse Eskilstuna Energi & Miljös projektledare Daniel Johanson angående kommande VA installationer 2021. Daniel redovisade tänkta ledningsdragningar och tillkommande "byggnader", ett pumphus (längst bort bakom berget vid Närsjö hästhagen) och en elstation (i hörnet vid Martis odlingar).

I princip så kommer alla befintliga vägar och stigar användas för nya ledningsdragningar. Det åtgår normalt 8 meter på bredden för avlopp, vatten och fiber som skall förläggas. Avlopp läggs på ca 2 meters djup och 6 meters bredd åtgår till schaktet. Till det andra åtgår 2 meters bredd, men med betydligt grundare schakt. EEM återställer allt de gör åverkan på och bygger nya  vägar enligt gängse praxis.
Då våra vägar i Närsjö inte är 8 meter breda så krypmper måtten som angetts ovan. Det är inte aktuellt att gå utanför NVS fastighet 1:80 som vi representerar förutom i de fall EEM har avtalat det med angränsade fastighetsägare. Vi har i nuläget inte tillgång till avtal med anliggande fastigetsägare. 
Tyvärr kan därför några av våra vackra stigar estetiskt förändras om de ingår i ledningssträckningen, vilket flera av dem gör.
 
Det förslag som visades för oss är inte beslutat om, och kommer inte att spridas av NVS styrelse. Daniel vill att EEM själva har dialogen med er blivande kunder på en gemensam informationsträff i början av 2019 och genom enskilda kontakter eller andra kundträffar.
 
På Eskilstuna Energi & Miljös (EEMs) hemsida:
"bostadsområdena kring Hyndevad är prioriterade områden i VA-planen för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Eskilstuna. I samband med anläggning av VA-ledningar kommer även en förnyelse av elnätet ske. Detta innebär också att området kommer att erbjudas stadsnät".

EEM skriver också att det befintliga elnätet kommer att vara i drift under hela utbyggnadsprojektet.

Under utbyggnadsprojektet kommer endast rören som fibern ska dras i att anläggas. Därefter dras fibernätet fram till de fastigheter som beställer stadsnät.

EEM arbetar nu, enligt deras hemsida, parallellt med många förberedande moment för byggnationen. En stor del är olika tillståndsprocesser. När alla tillstånd är klara kan detaljprojekteringen slutföras. Inmätningsarbeten pågår nu i samtliga områden. Geotekniska undersökningar kommer också genomföras med start efter sommaren. När detaljprojekteringen är klar kommer en entreprenör att handlas upp.

Läs mer på Eskilstuna Energi & Miljös hemsida för aktuell information och tidplan: https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/utbyggnad-av-va/hyndevad/