Gå till innehåll

Styrelsen informerar

Från mitten av 2019 och framåt uppdaterar styrelsen om sitt arbete som löpande inlägg på startsidan.

Från styrelsemöte 15/7-2019

  • Styrelsen har inventerat alla bryggor och om någon är intresserad av att få sitt bryggavtal så finns de att hämta hos John, Karl Paus väg 21.
  • Det finns ett antal brev från Eskilstuna Energi & Miljö till olika medlemmar uppe i brevlådan vid infarten till Närsjö, titta gärna om något av dem är till er.
  • Vi har redan nu planerat in nästa arbetsdag som kommer att bli den 14 september klockan 11:00.

Från styrelsemöte 27/10-2018
- Vi beställer spolning av brunnen vid Paviljongen.
- En sista soptömning för säsongen beställs, därefter kommer bommarna att låsas. - Ny administratör för hemsidan behöver skolas in efter Jenny (under våren).
- Resultatet av vattenprover för dricksvattnet (som lämnats in till EEM för analys) har kommit, vattnet är tjänligt.
- Nästa arbetsdag blir 5 maj 2019 kl 11.00. Vi träffas vi paviljongen.

Styrelsen sammanträder nästa gång den 5/5-2019.

Från Styrelsemöte 30/9-2018
- Vatten-avloppsprojektet fortgår enligt plan, start planeras fortfarande till hösten 2019 för områdena Hyndevads strand, Sandhem, Närsjö samt Dalhagen, men det är ännu inte beslutat om ordningen för områdena. Kommunen kommer troligen att kalla alla medlemmar till ett informationsmöte under vintern 2018/2019.
- Några från styrelsen var på möte med kommunen angående eventuell styckning och försäljning av föreningens tomter på ängsmarken vid fotbollsplanen. Eftersom det saknas detaljplan (vi har områdesbeskrivning) så är det ej möjligt att sälja marken. För att stycka av nya tomter på slätten krävs det en detaljplan, enligt kommunen styckar man inte nya tomter utan detta. Om en detaljplan görs kommer strandskyddet göra att man inte kan bygga på delar av slätten (befintliga hus nedanför slätten har i dagsläget dispans).D et är väldigt dyrt att ta fram en detaljplan, så det är ej aktuellt.
Dagens områdesbestämmelser tillåter byggnader på varje tomt om 45m2 samt 15m2, men attefallsreglerna ger möjlighet att addera på 25m2 per byggnad vilket skulle innebära 60m2 samt 40m2. Regler angående attefallshus finns på Boverkets hemsida.

Från styrelsemöte 8/8-2018
-Nya paviljongen: Kontrollansvarige Lars-Göran Birgersson, konstaterade vid slutbesikningen av paviljongen, den 6 aug, att bygget utförts på ett fackmannamässigt sätt. De synpunkter som framkom har John rättat till.
Att den planerade budgeten på 100.000 kr, som klubbades på stämman 2017 kunde hållas beror på att ca 15 medlemmar har spenderat 400 timmar för att hjälpa till med att bygga paviljongen under Johns ledning. -Höstfesten: 77st var anmälda till årets trevliga höstfest, som sig bör anordnades av årets festkommitté. Det åts och dracks egen mat och dryck. Karin och Sara höll i en frågesport.

- Ekonomin är god. Räkningar har inkommit från bla Talkoo för vassröjning vid badet och kostnader för paviljongen.

-Styrelsen gick runt i området och noterade att väggrus behövs, det finns sly som behöver tas bort  längs vägarna, som även behöver lagas då de har skadats av regnet. Rensbrunnen och tillhörande rör under vägen vid paviljongen behöver inspekteras och rensas. Det samlades mycket vattnen där när det regnar häftigt.

 
Underhållet  enligt ovan fixas på nästa arbetsdag (30/9), och som tidigare beslutats om så lejer samfälligheten in arbetskraft när vi själva inte förmår att sköta området. Röret under vägen behöver spolas och eftersom vi ínte har utrustning till det så lejer vi det.-Styrelsen kommer att inventera om vi behöver förnya våra bord och stolar som lagras vid paviljongen, nästa år.  

-Styrelsen har inventerat de egna bryggorna längs ån och dess avtal och funnit brister. Framförallt så är det flera bryggor som inte är uppmärkta. Enligt avtalen tillhör bryggorna ursprungsfastigheten och kan inte bytas bort utan styrelsens medgivande. Styrelsen har för avsikt att sända ut avtalen till berörda i pappersformat.

Från styrelsemöte 19/7-2018
- En soptunna flyttas från Wirgins-väg till Karl Paus väg. Vi har totalt 12 soptunnor utställda i vårt område.
- Sopsäcken vid badet kommer att tas bort, då vi inte har någon som tömmer den. 
- Vi kommer anlita Talkoo för viss vassröjning vid badet.
- Styrelsen har fått infoblad ifrån kommunen om båtbottenfärger. Länkar till infon ligger nu på Närjös hemsida under "Kajkommittén".

Från styrelsemöte 2/7-2018
- Strandpromenaden kommer snyggas till och breddas så att det går att komma ner till badet med gräsklippare m.m.
- Styrelsen har gått igenom Närjös hemsida och upptaterat där det behövts.
- Dokumentet "Välkommen till Närjsö" kommer uppdateras under sommaren, vi lägger ut en notis när det är klart.